January-2019

Clin Surg. 2019;4(1):2320. | Case Report | Open Access
Fulltext PDF

The Impact of ?-Blocker on Coronary Flow Reserve in a Case with Coronary Artery Ectasia

Takao Sato, Taya Yuji, Masaaki Okabe and Yoshifusa Aizawa

Share This Article:


Clin Surg. 2019;4(1):2319. | Research Article | Open Access
Abstract | Fulltext PDF

A Novel Anatomical Locking Plate Fixation for T-Shaped Acetabular Fracture: Finite Element Analysis

Jianfeng Zhou MS, Xiang Wang MS, Gongzi Zhang MS, Xiuyun Su, Jiantao Li MS, Shuwei Zhang MS, Peifu Tang and Lihai Zhang*

Share This Article:


Clin Surg. 2019;4(1):2318. | Research Article | Open Access
Abstract | Fulltext PDF

Do Cavity Shave Margins Help Breast Conserving Surgery Outcomes?

Emma Huebner, Thomas Duncan, Javier Romero, Graal Diaz, Ken Waxman and Shawn Steen

Share This Article:


Clin Surg. 2019;4(1):2317. | Case Report | Open Access
Abstract | Fulltext PDF

Long-Term Follow-Up of Coexisting Meningioma and Intramedullary Ependymoma as a Collision Tumor in the Spinal Cord: A Case Report

Masatoshi Teraguchi, Mamoru Kawakami, Shinichi Nakao, Daisuke Fukui and Yukihiro Nakagawa1

Share This Article:


Clin Surg. 2019;4(1):2316. | Case Report | Open Access
Abstract | Fulltext PDF

Intraluminal Silastic Tube for Multiple Segment of Bowel Anastomosis in Midgut Volvulus: An Alternative Approach to Preserve Bowel Length

Karthigesu Aimanan, Mohd Yusran Othman, MohdYusof Abdullah and Zakaria Zahari

Share This Article:


Clin Surg. 2019;4(1):2315. | Research Article | Open Access
Abstract | Fulltext PDF

Preoperative Intra-Aortic Balloon Pump Inserted in Acute Myocardial Infarction Patients without Cardiogenic Shock Undergoing Surgical Coronary Revascularization

Feng Yang, Liangshan Wang, Dengbang Hou, Jinhong Wang, Xiaomeng Wang, Yongchao Cui, Xing Hao, Zhichen Xing, Chunjing Jiang, Zhongtao Du, Xiaofang Yang, Na Miao, Yu Jiang, Jialin Xing and Xiaotong Hou

Share This Article:


Clin Surg. 2019;4(1):2314. | Research Article | Open Access
Abstract | Fulltext PDF

Reduced Early Urinary Output Volume of Patients Undergoing Cardiac Surgery Correlates with the Durations of Hospitalization and Ventilation

Baoping Deng, Huanhuan Liu, Minnan Gao, Kuan Zeng, Huiqi Jiang, Men Wang, Lu Zhang and Yanqi Yang

Share This Article:


Clin Surg. 2019;4(1):2313. | Case Report | Open Access
Abstract | Fulltext PDF

Multimodal Treatment of a Case of Synchronous Recurrent Hepatocarcinoma and Retroperitoneal Liposarcoma

Annamaria Auricchio, Francesca Cardella, Nicoletta Basile, Silvia Erario, Giovanni Del Sorbo, Paolo Castellano, Gennaro Galizia, Eva Lieto and Andrea Mabilia

Share This Article:


Clin Surg. 2019;4(1):2312. | Research Article | Open Access
Abstract | Fulltext PDF

Comparison of Outcomes between Axillary and Femoral Artery Cannulation for Type A Aortic Dissection Surgery

Wang Lei, Wang Zhen Hong, Chen Xin and Li Ming Wang

Share This Article:


Clin Surg. 2019;4(1):2311. | Research Article | Open Access
Abstract | Fulltext PDF

Impacts of the Surgical Safety Checklist on Postoperative Clinical Outcomes in Gastrointestinal Tumor Patients: A Single-center Cohort Study

Hao Wang, Shougen Cao, Xiaobin Zhou, Shikuan Li, Zhaojian Niu, Dong Chen, Dongsheng Wang, Shanglong Liu and Yanbing Zhou

Share This Article:


Subscribe to Our Newsletter